Ανείσπρακτα Ενοίκια 2015 : Που και πως δηλώνονται,Πότε Φορολογούνται

Τα ενοίκια που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν εισπράξει από τους ενοικιαστές των ακινήτων τους, ήταν πάντα ένας φορολογικός «πονοκέφαλος» που είτε οδηγούσε σε μια κατάφωρη αδικία (φορολόγηση ανύπαρκτων εισοδημάτων), είτε οδηγούσε σε γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες (εκχώρηση στο Δημόσιο).

Ο «πονοκέφαλος» βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να εξαλειφθεί και ως εκ τούτου με τον Ν.4346/2015 που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκαθαρίζεται σε μεγάλο βαθμό το θέμα και τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), που προβλέπει πια :

Τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, (ιδιοκτήτη) δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του. Προϋπόθεση για αυτό; Έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (για φέτος μέχρι 30 Απριλίου 2016), έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν στο φορολογικό έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Δηλαδή πχ. Αν ένας ιδιοκτήτης δεν εισπράξει κατά το 2015 ενοίκια 3 μηνών συνολικού ποσού 600€ (3μήνες Χ 200€/μήνα) και εισπράξει στο 2016 απ’ αυτά του 2015, 2 ενοίκια ποσού 400€ (2Χ200€) και στο 2017 εισπράξει το ένα ανείσπρακτο ενοίκιο του 2015 (1Χ200€), τότε :
Τα ενοίκια των 600€ του 2015 δεν φορολογηθούν το 2015 , θα φορολογηθούν τα 400€ το 2016 που εισπράχθηκαν και τα 200€ το 2017.
Τέλος, τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μάλιστα για το τελευταίο, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες και τους σχετικούς Κωδικούς στο έντυπο Ε1 που κυκλοφόρησε από διάφορα μέσα και είναι οι κωδικοί 125-126 στον πίνακα 4Δ2.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι η φορολόγηση των εισπραχθέντων ενοικίων, παραμένει όπως και στο προηγούμενο φορολογικό έτος 2014.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα περιμένουμε φυσικά και περαιτέρω διευκρινήσεις που αφορούν στο θέμα αυτό, πριν τη τελική υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Παραθέτουμε δε, παρακάτω επακριβώς τη διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(ΚΦΕ).

Κ.Φ.Ε – Ν.4172/2013 Άρθρο 39 παρ. 4.
Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

http://foroline.gr/