Πώς αμείβεται η απασχόληση πέραν του ημερησίου συμβατικού ωραρίου

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.435/1976, οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέρα από τα επιτρεπόμενα για κάθε κατηγορία ανώτατα χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας, δικαιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχολήσεως ίσης προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αυξημένο κατά τα οριζόμενα ποσοστά.

 Αν όμως ο μισθωτός, δεν υπερβεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, το συμβατικό εβδομαδιαίο όριο των 40 ωρών και το νόμιμο ημερήσιο ωράριο των 9 ωρών επί πενθημέρου ή των 8 ωρών επί εξαημέρου, δεν δικαιούται την οικεία πρόσθετη αμοιβή της υπερεργασίας ήτοι το ωρομίσθιο επαυξημένο κατά 20% γιατί δεν έχει πραγματοποιήσει υπερεργασία (`Αρειος Πάγος 1158/2011 και 526/2013).

Ειδικότερα, από το συσχετισμό του ημερήσιου προς το εβδομαδιαίο ωράριο προκύπτει ότι η απασχόληση κατά την 9η ώρα επί πενθημέρου προκειμένου για ανισομερή κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας είναι δυνατόν:

α) να μην αποτελεί υπερεργασία, όταν το εβδομαδιαίο ωράριο δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες (ανισομερής κατανομή των ωρών εργασίας την εβδομάδα),

β) να αποτελεί υπερεργασία εάν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 40 και φθάνει μέχρι τις 45 ώρες

γ) να αποτελεί υπερωρία, αν το εβδομαδιαίο ωράριο υπερβαίνει τις 45 ώρες (Μον. Πρωτ. Αθηνών 435/2007).
Παράδειγμα 1ο
Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου του χρόνου εργασίας (Πενθήμερο πλήρες ωράριο) με συνολική εβδομαδιαία απασχόληση πέραν των 40 ωρών.
Ημέρες
Συμβατικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης
Ώρες υπερεργασίας
Ώρες νόμιμης υπερωρίας
Συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης
Δευτέρα
7 ώρες
-
-
7 ώρες
Τρίτη
7 ώρες
-
-
7 ώρες
Τετάρτη
8 ώρες
-
-
8 ώρες
Πέμπτη
9 ώρες
-
1 ώρα
10 ώρες
Παρασκευή
9 ώρες
-
2 ώρες
11 ώρες
Σύνολο
40 ώρες
-
3 ώρες
43 ώρες

Έστω ότι ο μηνιαίος μισθός του υπόψη εργαζόμενου είναι 850,00 ευρώ

Από τη στιγμή που υπερέβη σε δυο ημέρες της εβδομάδας, το νόμιμο ημερήσιο ωράριο των 9 ωρών, η απασχόληση του την 10η ώρα κατά την Πέμπτη και κατά την 10η και 11η κατά την Παρασκευή συνιστούν ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει υπερβεί τις 45 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Για τις 3 αυτές ώρες της νόμιμης υπερωρίας που πραγματοποίησε κατά τα ανωτέρω δικαιούται προσαύξηση 40%.

Ωρομίσθιο = 850,00 x 0,006 = 5,10 ευρώ

Κατά συνέπεια αμοιβή υπερωρίας = 3 ώρες x 5,10 x 140%= 21,42 ευρώ

Παράδειγμα 2ο

Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου του χρόνου εργασίας (Εξαήμερο πλήρες ωράριο) με συνολική εβδομαδιαία απασχόληση πέραν των 40 ωρών.
Ημέρες
Συμβατικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης
Ώρες υπερεργασίας
Ώρες νόμιμης υπερωρίας
Συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης
Δευτέρα
6 ώρες
2 ώρες
8 ώρες
Τρίτη
6,5 ώρες
1 ώρα
-
7,5 ώρες
Τετάρτη
7 ώρες
-
-
7 ώρες
Πέμπτη
5,5 ώρες
2,5 ώρες
1 ώρα
9 ώρες
Παρασκευή
8 ώρες
-
1 ώρα
9 ώρες
Σάββατο
7 ώρες
1 ώρα
-
8 ώρες
Σύνολο
40 ώρες
6,5 ώρες
2 ώρες
48,5 ώρες


Έστω ότι ο μηνιαίος μισθός του υπόψη εργαζόμενου είναι 800,00 ευρώ. Από τη στιγμή που υπερέβη σε δυο ημέρες της εβδομάδας, το νόμιμο ημερήσιο ωράριο των 8 ωρών, η απασχόληση του την 9η ώρα κατά την Πέμπτη και κατά την Παρασκευή συνιστούν ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει καλύψει το μέγιστο δυνατό όριο των 8 ωρών της υπερεργασίας την υπό εξέταση εβδομάδα. Για τις 2 αυτές ώρες της νόμιμης υπερωρίας που πραγματοποίησε κατά τα ανωτέρω δικαιούται προσαύξηση 40%.

Ωρομίσθιο = 800,00 x 0,006 = 4,80 ευρώ

Για τις 6,5 ώρες υπερεργασίας = 6,5 ώρες x 4,80 x 120% = 37,44 ευρώ

Για τις 2 ώρες νόμιμης υπερωρίας = 2 ώρες x 4,80 x 140%= 13,44 ευρώ

https://www.e-forologia.gr/