Δαπάνες Επιχειρήσεων

Μεγάλο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, παρουσιάζει το θέμα των δαπανών που μπορούν να εκπέσουν(αφαιρέσουν) από τα Έσοδα τους κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους(χρήσης) , για να προσδιορίσουν τελικά το καθαρό φορολογητέο εισόδημα τους.

Καταρχάς ας δούμε, τους βασικούς κανόνες έκπτωσης των Δαπανών αυτών :
Γενικός κανόνας : Εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.και είναι οι συνηθισμένες δαπάνες με βάση τις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης.
Η φορολογική αρχή κάνει έλεγχο νομιμότητας των δαπανών αυτών και όχι έλεγχο σκοπιμότητας της πραγματοποίησης τους.
Οι δαπάνες αυτές απαραίτητα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα λογιστικά αρχεία(βιβλία) της επιχείρησης, στις ημερομηνίες πραγματοποίησης τους με τα κατάλληλα παραστατικά.

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω κανόνες, θα δούμε ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α)Σε αυτές που λόγω του είδους τους δεν εκπίπτουν χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλου όρου ή προϋπόθεσης και
β)Σε αυτές που δεν εκπίπτουν μόνον κατά το μέτρο που υπερβαίνουν καθορισμένο αριθμητικό όριο.

Ποιες είναι οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν;

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση από τρίτους.
Στην έννοια των δανείων που λαμβάνει μία επιχείρηση από τρίτους περιλαμβάνονται όλα τα δάνεια, εκτός των δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες, που λαμβάνει μία επιχείρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Επομένως, οι τόκοι από τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ανώνυμες εταιρείες, εκπίπτουν στο σύνολό τους

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών & μελών εταιριών.
1. Ατομικών επιχειρήσεων: Εκπίπτουν
2.Μελών προσωπικών εταιρειών(ΟΕ,ΕΕ κλπ): Αν το μέλος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) ΔΕΝ εκπίπτουν από τα έσοδα της εταιρείας, αλλιώς εκπίπτουν από τη Προσωπική ή Αστική εταιρεία στην οποία συμμετέχει. Αν συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία που λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.
3.Εταίρων Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.- μελών Δ.Σ. Α.Ε.- διαχειριστών Ε.Π.Ε-Ι.Κ.Ε.: Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών αυτών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1)

Επισήμανση: Για το θέμα των Αμοιβών προσωπικών εταιρειών και της έκπτωσης τους, το τοπίο είναι ακόμα θολό…

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, με εξαίρεση την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.

ε) Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ.

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,όπως ενδεικτικά τα ποσά που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος, όπως δωροδοκίες.

ζ) Οι φόροι -τέλη. Ειδικότερα:
ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα(εκτός ειδικών περιπτώσεων),ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.
Το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα εφαρμόζεται ανά ενημερωτική ημερίδα – συνάντηση. Εφόσον το συνολικό ετήσιο ποσό της εν λόγω δαπάνης υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, τότε η συνολική δαπάνη εκπίπτει μόνο μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση η εκπιπτόμενη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων.

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων και οι δαπάνες σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Εξαιρούνται δαπάνες ψυχαγωγίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, οι οποίες δικαιούνται να εκπέσουν το σύνολο των υπόψη δαπανών.

ιβ) Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

ιγ) Οι Δαπάνες που καταβάλλονται προς φ.π. ή ν.π. ή ν. οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.

Απαραίτητη επισήμανση: Η παραπάνω παράθεση των ΜΗ εκπιπτόμενων δαπανών, είναι στο μέτρο του δυνατού επιγραμματική και απλή και αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και επαγγελματιών>
Υπάρχουν και εξειδικευμένα θέματα (πχ. για τους τόκους των τραπεζικών δανείων) που οι επιχειρηματίες θα πρέπει -όπως σε όλα τα παρόμοια ζητήματα- , να συμβουλεύονται τους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζονται.

http://foroline.gr/