Καταχώριση σε απλογραφικό βιβλίο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κλπ

Τιμολόγιο παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδεται το 2016 με κατανάλωση που αφορά όλη το 2015. Για τη ΜΥΦ το τιμολόγιο καταχωρίζεται το 2016 όπως και για το ΦΠΑ. Σε απλογραφικά βιβλία περνάμε στη περιοδική του 2016 αξία με δικαίωμα έκπτωσης, πως επιμερίζεται σε απαλλασσόμενα και με δικαίωμα έκπτωσης στις περιοδικές ΦΠΑ όταν υπάρχει δεδουλευμένο έξοδο σε δυο χρήσεις. Πως θα καταχωρηθεί στο βιβλίο;

Όπως ορθά αναφέρετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την καθαρή αξία θα ασκηθεί το μήνα Ιανουάριο όπου έχει εκδοθεί και το σχετικό τιμολόγιο (παρ. 1, άρθρο 32, του κώδικα ΦΠΑ). Ομοίως, βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου θα γίνει και η καταχώρισή στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (ΜΥΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1022/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ωστόσο, με βάση τις οδηγίες της Πολ. 1003/2014 (ερμηνευτική του Ν 4308/2014, παρ. 1 του άρθρου 11), η αναγνώριση του εσόδου ή του εξόδου στα λογιστικά αρχεία γίνεται κατ’ εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού. Έτσι, λοιπόν, για έξοδα που αφορούν την περίοδο του 2015 θα περιληφθούν στις δαπάνες της ίδιας περιόδου, μολονότι η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εντός του 2016.
Στα απλογραφικά βιβλία επί της ουσίας θα γίνει μία καταχώριση με ημερομηνία 31/12/2015, με την καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) του ως άνω τιμολογίου σε χωριστή στήλη στο σκέλος των εξόδων. Η στήλη αυτή μπορεί να φέρει την περιγραφή: «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ». Διευκρινίζεται ότι ανωτέρω εγγραφή θα διενεργηθεί μόνο για τον σκοπό της φορολογίας εισοδήματος και της λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών.
Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί και 2η καταχώριση με βάση την ημερομηνία έκδοσης εντός του Ιανουαρίου του 2016, στις αντίστοιχες στήλες: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ» και «ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ», σύμφωνα με τα δεδομένα του τιμολογίου του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Η 2η αυτή καταχώριση θα λάβει χώρα για το σκοπό της φορολογίας του ΦΠΑ και δεν θα ληφθεί υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. Για το λόγο αυτό και ειδικά για την αποφυγή σύγχυσης, προτείνουμε τον αντιλογισμό των ανωτέρω ποσών που καταχωρίστηκαν σε όλες τις στήλες των εξόδων, πλην αυτής του ΦΠΑ εισροών, αμέσως μετά την αρχική καταχώριση.

http://epixeirisi.gr/