Η παραγραφή των χρήσεων με παραδείγματα

Το θέμα της παραγραφής των παλαιοτέρων χρήσεων, απασχολεί διαχρονικά νομικά και φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και μη, για διαφόρους λόγους.

Τι είναι λοιπόν αυτή η παραγραφή των παλαιοτέρων χρήσεων ;
Με απλά λόγια, η παύση του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγξει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ως προς τη ορθή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και να επιβάλλει φόρους στις περιπτώσεις ηθελημένων ή μη παραλείψεων και λαθών.

Ο Νόμος λοιπόν προβλέπει τη λεγόμενη παραγραφή, στη λογική ότι οι φορολογικές εκκρεμότητες κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν και από την άλλη οι φορολογούμενοι δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν με τη μόνιμη αβεβαιότητα της επιβολής φορολογικών ποινών (προστίμων, πρόσθετων φόρων κ.λπ.) για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Στη πράξη η Πολιτεία για μακρύ χρόνο, επέλεξε τη μέθοδο των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής ,ενισχύοντας την αβεβαιότητα , την αναποτελεσματικότητα των φορολογικών μηχανισμών , αλλά και την δημιουργία πρακτικών προβλημάτων (βλ. φύλαξη δικαιολογητικών, βιβλίων κά) στους φορολογούμενους.

Ας δούμε όμως πρακτικά σήμερα τι ισχύει, χωρίς να αναλωθούμε σε «ιστορικά» στοιχεία:

Στις 31-12-2015 παραγράφηκε η Χρήση 2009 (01/01-31-12-2009)…
Ο λόγος ;
Στις 31-12-2015 ουσιαστικά συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από το έτος 2010 στο οποίο κατατέθηκαν όλες οι δηλώσεις(πχ. Εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) που αφορούσαν στη χρήση 2009.
Εννοείται ότι στις 31-12-2015 έχουν παραγραφεί και όλες οι προηγούμενες (πχ. 2008, 2007 κλπ) χρήσεις.

Εξαιρέσεις
Για υποθέσεις φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών των προσώπων του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ84/Α’), σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., για έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμη έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
Αν είχε εκδοθεί Εντολή Ελέγχου ή Εισαγγελική Παραγγελία ως τις 31/12/2015.
Για τις χρήσεις έως 31/12/2013 που δεν έχουν παραγραφεί βάση του παλαιού ΚΦΕ (2238/1994) δηλαδή για τις χρήσεις 2010-2011-2012-2013… «Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος κλπ, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού φόρου κλπ, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

Επί της ουσίας και με την ισχύ των νέων διατάξεων(Ν.4174 & Ν.4308) από 01/01/2014 η παραγραφή ισχύει για έξι χρόνια από το τέλος της χρήσης που αφορά.
Αυτό σημαίνει ότι και όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά, αρχεία, ηλεκτρονικά ή μη διατηρούνται για έξι χρόνια.
Βέβαια λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των συνεχών παρεμβάσεων στους Νόμους των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, θα είναι καλό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.


Παράδειγμα :
Η Παραγραφή , του φορολογικού έτους 2014 (χρήση 01/01-31/12/2014) επέρχεται στις 31/12/2020.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι σήμερα για την πλειοψηφία των νομικών και φυσικών προσώπων επαγγελματιών ή μη, έχει επέλθει η παραγραφή των χρήσεων μέχρι 31-12-2009 .
Το γεγονός αυτό επιτρέπει νόμιμα στις επιχειρήσεις, τη καταστροφή Βιβλίων και στοιχείων μέχρι την ημερομηνία αυτή, φυσικά πάντα με την αίρεση των εξαιρέσεων αλλά και της γνώσης-εμπειρίας που έχουν για την επιχείρηση τους οι επιχειρηματίες και οι Λογιστές που την παρακολουθούν.

Διαβάστε και κατεβάστε επίσης και τον Σχετικό Πίνακα.

http://foroline.gr/