Απαλλαγή σύνταξης κατάστασης αποτελεσμάτων 2014 για τις πολύ μικρές οντότητες

Σε αρκετές συζητήσεις με συναδέλφους καθώς και στη διάρκεια σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το κλείσιμο της χρήσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ένα από τα ζητήματα που προβλημάτισαν αρκετούς, ήταν η υποχρέωση κατάρτισης της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης για το 2014 ως συγκριτικής χρήσης προς το 2015.
Ειδικότερα το πρόβλημα προέκυπτε κυρίως όσον αφορά τις πολύ μικρές οντότητες της παρ.2γ, του άρθρου 1 οι οποίες τηρούν κατά κανόνα απλογραφικά βιβλία και οι οποίες δεν είχαν συντάξει παρόμοια κατάσταση κατά την προηγούμενη χρήση. Η κατάρτιση λοιπόν εν προκειμένω μίας τέτοιας κατάστασης για το 2014 θα διπλασίαζε τον όγκο δουλειάς των συναδέλφων, χωρίς επί της ουσίας να προσφέρει κάτι τόσο σημαντικό στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης.

Το ΣΛΟΤ  εκτιμώντας με ευρύτητα πνεύματος, ομολογουμένως άξια συγχαρητηρίων, το εν λόγω ζήτημα, έκρινε ότι την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (έτος 2015), παρέλκει η σύνταξη της συγκριτικής χρηματοοικονομικής κατάστασης για την προηγούμενη περίοδο (2014) για αυτή την κατηγορία οντοτήτων.
Το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης (2440/07.12.2015) στηρίζεται στο γεγονός ότι:
- Το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ο ΚΦΑΣ για τις εν λόγω οντότητες) δεν προέβλεπε την σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.
- Η σύνταξη της συγκριτικής κατάστασης συνεπάγεται σημαντικό κόστος σε εργατοώρες και χρήμα.
- Για τις εν λόγω οντότητες υπάρχει σχετικά μικρό ενδιαφέρον για χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Κατά συνέπεια οι παραπάνω οντότητες θα συντάξουν τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 το οποίο όμως θα διαμορφωθεί ως εξής:
Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
ΧΧΧ
Λοιπά συνήθη έσοδα
ΧΧΧ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)
ΧΧΧ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
ΧΧΧ
Παροχές σε εργαζόμενους
ΧΧΧ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων
ΧΧΧ
Λοιπά έξοδα και ζημιές
ΧΧΧ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
ΧΧΧ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
ΧΧΧ
Αποτέλεσμα προ φόρων
ΧΧΧ
Φόροι (σ.σ. αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος ο οποίος αφαιρείται από τα αποτελέσματα προ φόρων)
ΧΧΧ
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
ΧΧΧ
Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες θετικές «παρεμβάσεις» από την Εποπτική Αρχή (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης, από το καθεστώς του ΕΓΛΣ στο νέο πεδίο διαχείρισης των λογιστικών δεδομένων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).
http://epixeirisi.gr/