Συχνές Ερωτήσεις για το Πόθεν έσχεs

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του ως υπόχρεος.
Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015 θα υποβάλλουν αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2014, θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Η ετήσια ΔΠΚ περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνον τις μεταβολές.
Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.
Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο. Η ΔΠΚ πρέπει να εγκριθεί/οριστικοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου. Η έγκριση γίνεται μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο. Ο/Η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει να συνδεθεί από την αρχή στο σύστημα, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ή της συζύγου του υπόχρεου να υποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας έγκρισης από τον/την σύζυγο.
Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους δικούς του/της προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο/στη σύζυγο του υπόχρεου να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Η έγκριση γίνεται μετά την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ.
Εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ, ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.
Όχι. Για τη συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επί πλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
Ο υπόχρεος δηλώνει στη ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου. Τα ενήλικα τέκνα καταχωρίζονται στην καρτέλα “Στοιχεία οικείων” στο πεδίο “Συγγενείς Υπόχρεου”.
Ναί. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος έχει στην κατοχή του αντίστοιχα με τους πίνακες περιουσιακά στοιχεία.. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...» γίνεται σε όλους τους πίνακες.
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.
Ο υπόχρεος επισυνάπτει μέσω της επιλογής του κουμπιού “Έγγραφα Δήλωσης” τα έντυπα Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος” και Ε9 “Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων” μόνο στην περίπτωση που το έχει δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αρχική διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ. Επίσης ο υπόχρεος επισυνάπτει στη ΔΠΚ όσα έγγραφα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ελέγχου.
Η ΔΟΣ υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στο σύστημα υποβολής ΔΠΚ. Η ΔΟΣ υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη ΔΠΚ.
Σε κάθε περίπτωση ακινήτου και όσον αφορά τον υπόχρεο θα πρέπει να καταχωρίζονται στην ίδια εγγραφή / καταχώριση, όλα τα εμπράγματα δικαιώματά του που αναφέρονται στο συμβόλαιο απόκτησης, στο ποσοστό που του αναλογεί. Αντίστοιχη ξεχωριστή καταχώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται και για το/τη σύζυγο αυτού.
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.
Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικιάς του ιδιότητας.
Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ.
Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Σην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.
https://www.pothen.gr