Φορολογικό Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη


Η συμμετοχή των τακτοποιημένων οικονομικά για το 2016 μελών τηs Ενωσηs μαs θα είναι 30 € ενώ για τα μη τακτοποιημένα μέλη μαs 50.00€