Φορολογικό Έτος 2015 : Πως θα φορολογηθούμε ? (1ο Μέρος : Επαγγελματίες-Εταιρείες)

Ατελείωτες δηλώσεις , ατελείωτες πληροφορίες επίσημων και ανεπίσημων φορέων και προσώπων για το 2015 , για το 2016 έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ασάφειας , στο τοπίο της φορολογίας . Θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα να επικεντρώσουμε σε αυτά που σήμερα ισχύουν και γνωρίζουμε…
Απλά για την αυριανή ημέρα , δεν μπορούμε να «εγγυηθούμε» για την ισχύ των γραφόμενων μας !!!
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τους Επαγγελματίες και τις εταιρείες (νομικές οντότητες) , που έχουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι μιλάμε για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) , το οποίο σε λίγες ημέρες λήγει και τις ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εντός του 2016.

Δεν θα αναφερθούμε καθόλου στο Φορολογικό έτος 2016 (01/01-31/12/2016) , διότι από τις δηλώσεις της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών , συμπεραίνουμε ότι θα υπάρξουν σοβαρές αλλαγές.
«…Μέσα στο 2016 θα έχουμε και μεγάλες αλλαγές σ’ ότι αφορά τη φορολογία και των φυσικών και των νομικών προσώπων με νομοσχέδια που θα έρθουν…»(Τρ.Αλεξιάδης – Πηγή : http://www.mnec.gr/)

Α. Φυσικά Πρόσωπα Με Επιχειρηματική Δραστηριότητα , Δηλαδή Ατομικές Επιχειρήσεις. 

Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις). Έτσι  τα καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ατομικών Επιχειρήσεων φορολογούνται με τη γνωστή κλίμακα :
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Μέχρι 50.000,0026%
Από 50.000,0133%
Περαιτέρω παραμένουν για τις παραπάνω επιχειρήσεις : Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και το Τέλος Επιτηδεύματος , καθώς και η Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος στην οποία υπάρχει αλλαγή για το Φορολογικό έτος 2015.
Α1. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Η κλίμακα με βάση το Ν. 4334/16-07-2014 καθορίστηκε ως εξής :
ΕΙΣΟΔΗΜΑΠΟΣΟΣΤΟ
Εισόδημα απόΕισόδημα έως
0,0012.0000%
12.00120.0000,7%
20.00130.0001,4%
30.00150.0002%
50.001100.0004%
100.001500.0006%
500.0018%
Πρόεδρος Δημοκρατίας , Υπουργοί, Βουλευτές, ΓΓ υπουργείων κ.λπ. εφόσον οι αποδοχές είναι ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου8%
Α2.Τέλος επιτηδεύματος
Παραμένει ως έχει , δηλαδή 650,00€ ετησίως και σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων 600,00€/υποκατάστημα , για την πλειοψηφία των ατομικών επιχειρήσεων , ενώ για τα «μπλοκάκια» θα παραμείνει (μάλλον) στα 500,00€ καθώς και η εξαίρεση  για τους επαγγελματίες για τα πρώτα τρία έτη της δραστηριότητάς τους,  και για τους  επαγγελματίες που απέχουν έως και τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση με το έτος συνταξιοδότησης να έχει οριστεί το 65ο.
Α3. Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος
Η προκαταβολή  για το Φορολογικό έτος 2015 , ορίζεται στο 75% (αντί 55% το 2014), του φόρου εισοδήματος.

Β. Εταιρείες -Νομικές Οντότητες

Εδώ έχουμε σημαντικές αλλαγές για το Φορολογικό έτος 2015 και στους Φορολογικές Συντελεστές , αλλά και στη Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος .
Ας δούμε τι ισχύει :
1) Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.
2) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με διπλογραφικά βιβλία,συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.
3) Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.
4) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία,παραμένει η ίδια κλίμακα φορολογίας εισοδήματος :
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Μέχρι 50.000,0026%
Από 50.000,0133%
Β1.Τέλος επιτηδεύματος
Παραμένει ως έχει , δηλαδή 1.000,00€ ετησίως και σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων 600,00€/υποκατάστημα
Β2. Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος
Αλλαγές έχουμε και στο θέμα αυτό :
 • Διαμορφώνεται σε 100% για το Φορολογικό έτος 2015 , το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ως άνω ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. (Αφορά ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) (* Η αύξηση αυτή ίσχυσε και για το φορολογικό έτος 2014 )
 • Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για το Φορολογικό έτος 2015 , των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για
  β) τις προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  δ) τους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών,
  ε) τις κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  στ) τις κοινοπραξίες,
Τα παραπάνω , θα επαναλάβουμε , ισχύουν αυτή τη στιγμή …
Το 2ο μέρος της παρουσίασης θα αφορά Μισθωτούς , Συνταξιούχους καθώς και για εισοδήματα άλλων κατηγοριών.
http://foroline.gr/